Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัว


เว็บไซต์ MOL MOOC ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ MOL MOOC

วัตถุประสงค์
  • เพื่อติดต่อท่านในการแจ้งการเปิดคอร์สเรียน และเพื่อรับคำแนะนำ คำติชม จากท่านเท่านั้น

  • การเก็บ ใช้ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ MOL MOOC ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อบัญชีที่แสดง อีเมล์ ประเทศ เพศ หน่วยงาน ปีที่เกิด ระดับการศึกษา เป็นต้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ ในฐานข้อมูลของ MOL MOOC โดยท่านสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลของท่านใด้ด้วยตนเอง

  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • MOL MOOC ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ MOL MOOC ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับความยินยอม

  • การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • MOL MOOC อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า จึงขอแนะนำท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์
  • MOL MOOC มีสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ MOL MOOC ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรได้ตามที่ MOL MOOC เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ MOL MOOC ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุใดๆ ที่ทำให้ MOL MOOC ไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจาก การปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกดังกล่าว